Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Качество и цена на питейната вода – необходимост от ISO 37001: 2016 „Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане“

Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина

Акредитация или сертификация в областта на  лабораторната медицина

Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 1

Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 2

Как акредитираните лаборатории ефективно и ефикасно да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017

Стандартите – инструмент за борба с подкупването и други корупционни практики

• Пропуски в нормативната база при метрологична проверка на средства за измерване 

• Серията от международни стандарти ISO 55000, насочени към подобряване на управлението на активи 

• Управление на активи - необходимост или "досадна" счетоводна дейност 

• Проблемът с грешките в лабораторната медицина 

• Международни стандарти в работата на лечебни и здравни заведения и медицински лаборатории 

• Оценяване и измерване на иновации 

• Управление на иновациите чрез стандартизация 

• Иновации: заработи ли машината за идеи 

• Как се управляват процеси (четиво за четирите власти, политически партии, бизнеса и неправителствения сектор) 

• Подходи към понятието "иновация" 

• Risk Assessment Model based on ISO 22301:2012 "Societal security. Business continuity management systems. Requirements" 

• Период на калибриране на средства за измерване, използвани от акредитирани лаборатории и органи за контрол 

• Проверка на електромерите за търговски плащания 

• Business aspects of occupational safety and health interventions 

• Използване на стандарти в съдебно-техническа експертиза 

• Прилагане на ISO 22514 "Статистически методи в управление на процеса. Възможности и изпълнение" в работата на системи за управление по ISO-стандарти 

• Измерване на безопасността на храните чрез оценка на риска за техните потребители 

• Модел за комбинирана оценка на риска, метод "Lean" и метод "6 Sigma" за постигане устойчивост в система за управление на околната среда 

• Изисквания на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за прилагане от акредитирани органи за контрол на статистически методи 

• Европейски стандарт за консултантски услуги 

• Оценка на риска при провеждане на вътрешни одити на системи за управление 

• Оценка на риска в работата на лаборатории, акредитирани по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

• Съвместна работа на системи за управление по ISO&ISO/IEC – стандарти със система за управление на риска 

• Прилагане на стандартите БДС ISO 31000:2011 и БДС ISO 31010:2011 за целите на управление на риска при работа 

• Ролята на стандартите в дейностите по управление на отпадъците 

• Стандартизацията в подкрепа на стратегия за национална сигурност на Република България 

• Стандартизацията и имиджът на България в Европа 

• Прилагане на добри практики в работата на сертифицирани системи за управление на базата на стандарти 

• Стандартизация, икономическа криза, очакван просперитет за България 

• Системите за контрол за безопасността на храните в България – актуално състояние и проблеми 

• Как на практика да прилагаме международния стандарт ISO 10017 

• Теория и практика при оценка на риска при работа и екологичния риск 

• Проблеми при измерванията на консумирани електро енергия, топлинна енергия, вода и други, които се заплащат от гражданите 

• Слабости в работата на лица, които са получили право от държавата да контролират изправността на електромери, водомери, топломери и други измервателни уреди с търговско предназначение 

• Ползи от прилагане на статистически методи в работата по качеството 

• Реални ли са сертификатите за системите за управление 

• Как да се оценят финансови и икономически ползи ползите от системите за управление (ISO 10014) 

• Отново за реалността на сертификатите - за съответствие на системи за управление по BS OHSAS 18001: 2007