Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Презентация за иноваций в здравеопазването.

Здравейте, ако намерите време за темата на задочно-очната форма на обучение, моля прегледайте настоящата ПОКАНА за „ISO 37001 - добри международни практики в борбата с подкупването и корупцията“. 

Проблеми при провеждане на вътрешни одити в работата на акредитирани органи за контрол.

Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи?

• Доказване и поддържане на качество в работата на медицинска лаборатория чрез акредитация по ISO 15189:2012 или чрез сертификация по ISO 9001:2015&EN 15224:2016. Презентацията е разработена от екип от три области: инж. Ирена Бориславова - изпълнителен директор (ИА "БСА"), д-р Милена Димитрова – водещ оценител (ИА "БСА"), проф. д-р Крум Кацаров, д.м.н. - началник клиника (ВМА - София), проф. д-р Румен Попов, д.м. - началник клиника (ВМА - София), инж. Мариана Ширкова – управител (фондация "Качество 21-ви век"), проф. д-р инж. Илия Ценев – експерт (фондация "Качество 21-ви век"), проф. д-р инж. Петър Динев – експерт (Фондация "Качество 21-ви век"), изнесена от проф. д-р инж. Илия Ценев на 02.12.2016 г., II Национална конференция по хепатология, София Рамада - Сити Център, 02 - 03.12.2016 г. 

• Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи, съвместна презентация на фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ", представена на Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол 2016", Созопол, 06 - 11.06.2016 г. 

• Използване на ISO-стандарти в "Оперативни програми 2016/2020", проф. д-р инж. Илия Ценев и инж. Мариана Ширкова, Национален семинар, НДК, София, 31.05.2016 г. 

• Проблемът с грешките в лабораторната медицина, проф. д-р инж. Илия Ценев, проф. д-р инж. Петър Динев, инж. Мариана Ширкова, Регионален семинар - Област Перник, 10.05.2016 г. 

• Прилагане на статистически методи в работата на акредитирани органи за контрол, съвместна презентация на Фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ", представена на обучение на ИА "БСА" за външни оценители и технически експерти на 12.04.2016 г. 

• Лекция "Акредитацията - условие за устойчиво развитие на бизнеса", проф. д-р Илия Ценев, инж. Мариана Ширкова - Фондация "Качество 21-ви век", инж. Юрий Данев - клъстер "Безразрушителен контрол в Република България", изнесена на среща на открити врати в ИА БСА, 28.01.2016 г., София 

• Лекция "Методи за следене и коригиране на калибрационни интервали", проф. д-р Илия Ценев и инж. Мариана Ширкова - Фондация "Качество 21-ви век", изнесена на семинар, организиран от Съюз на строителните лабораторни специалисти в България и фондация "Качество 21-ви век", 15 - 16.12.2015 г., Плевен 

• Лекция "Практически подходи при управление на риска в туристическия сектор. Хотели, туроператори, ресторанти.", проф. д-р Илия Ценев - "ПРАКТИКА-О.К." ООД, Константин Занков - "Травел Майнд" ООД инж. Мариана Ширкова - Фондация "Качество 21-ви век", изнесена на Двудневна конференция за професионалисти в туристическия бизнес, 31.05. - 01.06.2013 г., София 

• Доклад "Прилагане на добри практики в работата на сертифицирани системи за управление, на базата на стандарти", проф. д-р Илия Ценев (ПРАКТИКА-О.К." ООД). инж. Мариана Ширкова (фондация "Качество 21-ви век"), маг. Недялко Иванов ("ЕКОМА" ЕООД), изнесен на XXI-ва Национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството-за по-добър живот '2010", 11-12.11.2010 г. 

• Международна конференция "Подобряване на социалния диалог чрез укрепване капацитета на комитетите по условия на труд", 24 - 25 март 2010 г., Хотел "Радисън Блу Гранд хотел", организирана от КНСБ, Норвежка програма за сътрудничество с България и Румъния, МТСП, ИА "ГИТ" 

   - Споделяне на опит от страна на работодатели "Софтуер за практическа оценка на риска при работа и мониторинг на условията на труд", проф. д-р инж. Илия ЦЕНЕВ, управител на фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

   - Приветствие от проф. д-р Желязко Христов, д.м., Президент на КНСБ 

   - Българският социален диалог по безопасност и здраве при работа, Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика 

   - Тенденции и мерки при инспектиране на труда в условията на криза, инж. Румяна Михайлова - Изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда" 

   - Сравнителен анализ на законодателните рамки и практики в България и Норвегия, н.с. Надежда Даскалова, д-р ик., ИССИ и Институт за трудови и социални изследвания FAFO 

   - Практики и опит в България и Норвегия, Лине Елдринг и Теменужка Енчева, FAFO 

   - Постижения на проекта в България, Любен Томев, д-р ик. - директор, ИССИ 

• Допускани грешки при кандидатстване и/или изпълнение на проекти от национално или европейско финансиране, проф. д-р Илия Ценев, фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", 16.03.2010 г., кръгла маса съвместно с Национална винаро-лозарска камара, "ВИНАРИЯ-2010", Пловдив 

• Регионален семинар за Благоевградска област под патронажа на евродепутат Мария Неделчева "Използване на различни форми на финансиране на проекти и тяхното управление", 19-20.12.2009 г., комплекс "Катарино", Разлог 

   - Практически опит по кандидатстване за проекти на базата на въвеждане на национални, европейски и международни стандарти, проф. д-р Илия Ценев и инж. Марианна Ширкова, фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

   - Индикативна годишна работна програма по приоритетна ос 1 и 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси" - нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

   - Разлог - свежата туристическа дестинация на България 

• Корпоративен семинар "Индустриална хигиена - защита на хората на работното им място", 23.10.2008 г., Етрополе, съвместно мероприятие с "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД и AIHA 

• Регионален семинар "Подобряване на работата системите HACCP", Разград, 30.06.2008 г. - 01.07.2008 г., съвместно мероприятие с РВМС - Разград 

• Национална кампания и подписка срещу пропуски в Закона за измервания, допускащ проверката на средства за измерване за търговски плащания от лица в конфликт на интереси, 25.06.2008 - 14.11.2010 г. завършила неуспешно, без да са извършени исканите промени в законодателството и с унищожаване на базата данни с подписи на подкрепилите ПЕТИЦИЯТА 

   - Как се измерват стоките и обществените услуги?, "Икономически живот", 16.04.2008 г., инж. Марина Ширкова (фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК") и инж. Теодор Богданов, консултанти по управление 

   - Писмо от 23.06.2008 г. на фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", до Министерство на икономиката и енергетиката по темата на националната кампания 

   - Отговор от 28.07.2008 г. от евро-комисар Меглена Кунева, отговорна за защита на потребителите в ЕС, по темата на националната кампания 

   - Публикация по темата на националната кампания, от 16.09.2008 г. във вестник "Нова зора" 

   - Писмо от 27.10.2008 г. до Комисия за защита на конкуренцията по темата на националната кампания, от страна на Bulgarien Press Pool - Будапеща 

   - Някои проблеми на качеството при оправомощаване за проверка на средства за измерване, проф. д-р Илия Ценев, управител на фирма "ПРАКТИКА-О.К." ООД и фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", изнесен на национален семинар 15-17.04.2008 г. под патронажа на МИЕ (организатори АЕЦ "Козлодуй", ДАМТН, БИМ, ИА "БСА") 

   - Писмо №27/14.01.2010 г. до зам.-председателя на НС д-р Лъчезар Иванов и Председателя на ДАМТН г-н Ангел Ангелов с подробно описание на кампанията и молба за съдействие за решаване на повдигнатия национален проблем. 

   - Екрани от web-site за гласуване на ПЕТИЦИЯТА за периода 25.06.2008 - 14.11.2010 г., до когато базата данни с подписалите посланието до две правителства, не е била изтрита от организаторите на: http://bgpetition.com/ANTI_TARGOVZI_protest/index.html подтикнати от търговците-монополисти, обект на всенародното негодувание (виж становища на гласувалите, които вече ги няма !!!). 

• Национален семинар "100 години инспекция по труда в България", София, 14.09.2007 г., съвместно мероприятие с ИА "Главна инспекция по труда" и Български институт по стандартизация 

   - Системи по здраве и безопасност, и връзката им със стандартизацията, проф. д-р Илия Ценев, член на УС на БИС, управител на фирма "ПРАКТИКА-О.К." ООД и фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

   - Връзка на стандартизацията със законодателството, инж. Ивелин Буров, Председател на УС на Български институт за стандартизация (БИС) 

   - Оценка на риска по работни места в НК "ЖИ" с използване на "Система за мониторинг на условията на труд чрез оценка на риска при работа", инж. Николай Спасов, РИ "ЗБР"-Горна Оряховица към НК "ЖИ" 

   - Опитът на САЩ по прилагане на националните стандарти по здраве и безопасност, д-р инж. Цветан Попов, фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", координатор на AIHA за България 

   - Риск на работното място и оценка на риска (представяне на книгата "Оценка на риска при работа и за околната среда" и предоставяне на екземпляри за всички участници в семинара), проф. д.т.н. Георги Тасев, член на УС на БИС, Председател на ССКБ и на съвета на дарителите на фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

• Регионален семинар "Внедряване на системи за управление, съобразно серията стандарти и норми ISO 9000 (HACCP)/ISO 14000/OHSAS 18000 за постигане на конкурентоспособност", Велико Търново, 07.02.2006 г., съвместно мероприятие с областната управа