Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Уважаеми дами и господа,

           Вие имате възможност да ползвате разработената от фондация „Качество 21-ви век“ документация, качена в интернет облак. С нейна помощ ще можете ефикасно и ефективно самостоятелно да внедрите система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на околната среда ISO 14001:2015, система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013, система за управление на енергията ISO 50001:2011, интегрирани системи ISO 9001§14001, ISO 9001§27001 и ISO 9001§50001. Ако все пак се сблъскате с някакви затруднения или желаете да получите допълнителна помощ, ние сме помислили и в тази насока. Всичко това можете да видите в следващите екрани. За разширяване на нашата помощ, екипът продължава с разработката на документация и за други системи за управление по ISO-стандарти, показани в таблицата по-долу.

За повече подробности натиснете тук

ISO 9001 - Системи за управление на качеството. Изисквания

ISO 9001 & EN 15224 - Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Указания за използване на ISO 9001

ISO 9001 & ISO/TS 16949 - Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за прилагането на ISO 9001 при серийно производство и производство на резервни части за автомобилната индустрия

ISO 14001 - Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагане

ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Сервизно управление. Изисквания към системата за управление на сервизи

ISO 20121 - Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане

ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига

22301 - Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

ISO 22716 - Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). Указания относно добрата производствена практика

ISO/IEC 27001 - Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28001 - Системи за управление на сигурността на веригата за доставки. Най-добри практики за прилагане сигурността на веригата за доставки, оценки и планове. Изисквания

ISO 37001 - Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане

ISO 39001 - Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

ISO 44001 - Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес. Изисквания и рамка

ISO 45001 (проект) - Системи за управление на здраве и безопасност, Изисквания и указания за прилагане

ISO 50001 - Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

ISO 55001 - Управление на активите. Системи за управление. Изисквания

 

 

 

Всички желаещи да направят дарение за подпомагане на мисията на фондация "Качество 21-ви век" получават подходящ документ, съобразно Закона за счетоводството. Дарителите при желание от тяхна страна могат да получат обучения и/или консултации по всички теми, показани в раздел "Обучение". 

Всички лица, интересуващи се от прилагане на статистически методи за управление в различни сфери на бизнеса, могат да изтеглят извадка от книгата "Приложение на статистически методи в системите за управление на качеството (ISO 10017)".

Всички лица, интересуващи се от управление на риска, могат да изтеглят извадка от книгата "Оценка и управление на риска на работното място и околната среда".

Минималното дарение за получаване на всяка една от книгите е 50.00 лева.

Даренията се изпращат по банкова сметка:
     УниКредит Булбанк
     IBAN: BG16UNCR76301076893855
     BIC: UNCRBGSF
     Фондация "Качество 21-ви век".

Координацията по оформяне на даренията, организиране на обучения и/или консултации, предоставяне на книгите на хартиен носител и/или в електронен вид с автографи на авторите, се извършва от г-жа Мариана Ширкова (088 898 96 35) - Управител на Фондацията

Качество и цена на питейната вода – необходимост от ISO 37001: 2016 „Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане“

Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина

Акредитация или сертификация в областта на  лабораторната медицина

Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 1

Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 2

Как акредитираните лаборатории ефективно и ефикасно да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017

Стандартите – инструмент за борба с подкупването и други корупционни практики

• Пропуски в нормативната база при метрологична проверка на средства за измерване 

• Серията от международни стандарти ISO 55000, насочени към подобряване на управлението на активи 

• Управление на активи - необходимост или "досадна" счетоводна дейност 

• Проблемът с грешките в лабораторната медицина 

• Международни стандарти в работата на лечебни и здравни заведения и медицински лаборатории 

• Оценяване и измерване на иновации 

• Управление на иновациите чрез стандартизация 

• Иновации: заработи ли машината за идеи 

• Как се управляват процеси (четиво за четирите власти, политически партии, бизнеса и неправителствения сектор) 

• Подходи към понятието "иновация" 

• Risk Assessment Model based on ISO 22301:2012 "Societal security. Business continuity management systems. Requirements" 

• Период на калибриране на средства за измерване, използвани от акредитирани лаборатории и органи за контрол 

• Проверка на електромерите за търговски плащания 

• Business aspects of occupational safety and health interventions 

• Използване на стандарти в съдебно-техническа експертиза 

• Прилагане на ISO 22514 "Статистически методи в управление на процеса. Възможности и изпълнение" в работата на системи за управление по ISO-стандарти 

• Измерване на безопасността на храните чрез оценка на риска за техните потребители 

• Модел за комбинирана оценка на риска, метод "Lean" и метод "6 Sigma" за постигане устойчивост в система за управление на околната среда 

• Изисквания на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за прилагане от акредитирани органи за контрол на статистически методи 

• Европейски стандарт за консултантски услуги 

• Оценка на риска при провеждане на вътрешни одити на системи за управление 

• Оценка на риска в работата на лаборатории, акредитирани по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

• Съвместна работа на системи за управление по ISO&ISO/IEC – стандарти със система за управление на риска 

• Прилагане на стандартите БДС ISO 31000:2011 и БДС ISO 31010:2011 за целите на управление на риска при работа 

• Ролята на стандартите в дейностите по управление на отпадъците 

• Стандартизацията в подкрепа на стратегия за национална сигурност на Република България 

• Стандартизацията и имиджът на България в Европа 

• Прилагане на добри практики в работата на сертифицирани системи за управление на базата на стандарти 

• Стандартизация, икономическа криза, очакван просперитет за България 

• Системите за контрол за безопасността на храните в България – актуално състояние и проблеми 

• Как на практика да прилагаме международния стандарт ISO 10017 

• Теория и практика при оценка на риска при работа и екологичния риск 

• Проблеми при измерванията на консумирани електро енергия, топлинна енергия, вода и други, които се заплащат от гражданите 

• Слабости в работата на лица, които са получили право от държавата да контролират изправността на електромери, водомери, топломери и други измервателни уреди с търговско предназначение 

• Ползи от прилагане на статистически методи в работата по качеството 

• Реални ли са сертификатите за системите за управление 

• Как да се оценят финансови и икономически ползи ползите от системите за управление (ISO 10014) 

• Отново за реалността на сертификатите - за съответствие на системи за управление по BS OHSAS 18001: 2007 

Заявка за консултации/обучения, спонсорирани от Фондация "Качество 21-ви век" и American Industrial Hygiene Association

Списък на предлагани актуални обучения и консултации

 

Примери за обучения по:

Презентация за иноваций в здравеопазването.

Здравейте, ако намерите време за темата на задочно-очната форма на обучение, моля прегледайте настоящата ПОКАНА за „ISO 37001 - добри международни практики в борбата с подкупването и корупцията“. 

Проблеми при провеждане на вътрешни одити в работата на акредитирани органи за контрол.

Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи?

• Доказване и поддържане на качество в работата на медицинска лаборатория чрез акредитация по ISO 15189:2012 или чрез сертификация по ISO 9001:2015&EN 15224:2016. Презентацията е разработена от екип от три области: инж. Ирена Бориславова - изпълнителен директор (ИА "БСА"), д-р Милена Димитрова – водещ оценител (ИА "БСА"), проф. д-р Крум Кацаров, д.м.н. - началник клиника (ВМА - София), проф. д-р Румен Попов, д.м. - началник клиника (ВМА - София), инж. Мариана Ширкова – управител (фондация "Качество 21-ви век"), проф. д-р инж. Илия Ценев – експерт (фондация "Качество 21-ви век"), проф. д-р инж. Петър Динев – експерт (Фондация "Качество 21-ви век"), изнесена от проф. д-р инж. Илия Ценев на 02.12.2016 г., II Национална конференция по хепатология, София Рамада - Сити Център, 02 - 03.12.2016 г. 

• Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи, съвместна презентация на фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ", представена на Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол 2016", Созопол, 06 - 11.06.2016 г. 

• Използване на ISO-стандарти в "Оперативни програми 2016/2020", проф. д-р инж. Илия Ценев и инж. Мариана Ширкова, Национален семинар, НДК, София, 31.05.2016 г. 


• Проблемът с грешките в лабораторната медицина, проф. д-р инж. Илия Ценев, проф. д-р инж. Петър Динев, инж. Мариана Ширкова, Регионален семинар - Област Перник, 10.05.2016 г. 

• Прилагане на статистически методи в работата на акредитирани органи за контрол, съвместна презентация на Фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ", представена на обучение на ИА "БСА" за външни оценители и технически експерти на 12.04.2016 г. 

• Лекция "Акредитацията - условие за устойчиво развитие на бизнеса", проф. д-р Илия Ценев, инж. Мариана Ширкова - Фондация "Качество 21-ви век", инж. Юрий Данев - клъстер "Безразрушителен контрол в Република България", изнесена на среща на открити врати в ИА БСА, 28.01.2016 г., София 

• Лекция "Методи за следене и коригиране на калибрационни интервали", проф. д-р Илия Ценев и инж. Мариана Ширкова - Фондация "Качество 21-ви век", изнесена на семинар, организиран от Съюз на строителните лабораторни специалисти в България и фондация "Качество 21-ви век", 15 - 16.12.2015 г., Плевен 

• Лекция "Практически подходи при управление на риска в туристическия сектор. Хотели, туроператори, ресторанти.", проф. д-р Илия Ценев - "ПРАКТИКА-О.К." ООД, Константин Занков - "Травел Майнд" ООД инж. Мариана Ширкова - Фондация "Качество 21-ви век", изнесена на Двудневна конференция за професионалисти в туристическия бизнес, 31.05. - 01.06.2013 г., София 

• Доклад "Прилагане на добри практики в работата на сертифицирани системи за управление, на базата на стандарти", проф. д-р Илия Ценев (ПРАКТИКА-О.К." ООД). инж. Мариана Ширкова (фондация "Качество 21-ви век"), маг. Недялко Иванов ("ЕКОМА" ЕООД), изнесен на XXI-ва Национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството-за по-добър живот '2010", 11-12.11.2010 г. 

• Международна конференция "Подобряване на социалния диалог чрез укрепване капацитета на комитетите по условия на труд", 24 - 25 март 2010 г., Хотел "Радисън Блу Гранд хотел", организирана от КНСБ, Норвежка програма за сътрудничество с България и Румъния, МТСП, ИА "ГИТ" 

   - Споделяне на опит от страна на работодатели "Софтуер за практическа оценка на риска при работа и мониторинг на условията на труд", проф. д-р инж. Илия ЦЕНЕВ, управител на фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

   - Приветствие от проф. д-р Желязко Христов, д.м., Президент на КНСБ 

   - Българският социален диалог по безопасност и здраве при работа, Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика 

   - Тенденции и мерки при инспектиране на труда в условията на криза, инж. Румяна Михайлова - Изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда" 

   - Сравнителен анализ на законодателните рамки и практики в България и Норвегия, н.с. Надежда Даскалова, д-р ик., ИССИ и Институт за трудови и социални изследвания FAFO 

   - Практики и опит в България и Норвегия, Лине Елдринг и Теменужка Енчева, FAFO 

   - Постижения на проекта в България, Любен Томев, д-р ик. - директор, ИССИ 

• Допускани грешки при кандидатстване и/или изпълнение на проекти от национално или европейско финансиране, проф. д-р Илия Ценев, фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", 16.03.2010 г., кръгла маса съвместно с Национална винаро-лозарска камара, "ВИНАРИЯ-2010", Пловдив 

• Регионален семинар за Благоевградска област под патронажа на евродепутат Мария Неделчева "Използване на различни форми на финансиране на проекти и тяхното управление", 19-20.12.2009 г., комплекс "Катарино", Разлог 

   - Практически опит по кандидатстване за проекти на базата на въвеждане на национални, европейски и международни стандарти, проф. д-р Илия Ценев и инж. Марианна Ширкова, фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

   - Индикативна годишна работна програма по приоритетна ос 1 и 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси" - нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

   - Разлог - свежата туристическа дестинация на България 

• Корпоративен семинар "Индустриална хигиена - защита на хората на работното им място", 23.10.2008 г., Етрополе, съвместно мероприятие с "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД и AIHA 

• Регионален семинар "Подобряване на работата системите HACCP", Разград, 30.06.2008 г. - 01.07.2008 г., съвместно мероприятие с РВМС - Разград 

• Национална кампания и подписка срещу пропуски в Закона за измервания, допускащ проверката на средства за измерване за търговски плащания от лица в конфликт на интереси, 25.06.2008 - 14.11.2010 г. завършила неуспешно, без да са извършени исканите промени в законодателството и с унищожаване на базата данни с подписи на подкрепилите ПЕТИЦИЯТА 

   - Как се измерват стоките и обществените услуги?, "Икономически живот", 16.04.2008 г., инж. Марина Ширкова (фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК") и инж. Теодор Богданов, консултанти по управление 

   - Писмо от 23.06.2008 г. на фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", до Министерство на икономиката и енергетиката по темата на националната кампания 

   - Отговор от 28.07.2008 г. от евро-комисар Меглена Кунева, отговорна за защита на потребителите в ЕС, по темата на националната кампания 

   - Публикация по темата на националната кампания, от 16.09.2008 г. във вестник "Нова зора" 

   - Писмо от 27.10.2008 г. до Комисия за защита на конкуренцията по темата на националната кампания, от страна на Bulgarien Press Pool - Будапеща 

   - Някои проблеми на качеството при оправомощаване за проверка на средства за измерване, проф. д-р Илия Ценев, управител на фирма "ПРАКТИКА-О.К." ООД и фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", изнесен на национален семинар 15-17.04.2008 г. под патронажа на МИЕ (организатори АЕЦ "Козлодуй", ДАМТН, БИМ, ИА "БСА") 

   - Писмо №27/14.01.2010 г. до зам.-председателя на НС д-р Лъчезар Иванов и Председателя на ДАМТН г-н Ангел Ангелов с подробно описание на кампанията и молба за съдействие за решаване на повдигнатия национален проблем. 

   - Екрани от web-site за гласуване на ПЕТИЦИЯТА за периода 25.06.2008 - 14.11.2010 г., до когато базата данни с подписалите посланието до две правителства, не е била изтрита от организаторите на: http://bgpetition.com/ANTI_TARGOVZI_protest/index.html подтикнати от търговците-монополисти, обект на всенародното негодувание (виж становища на гласувалите, които вече ги няма !!!). 

• Национален семинар "100 години инспекция по труда в България", София, 14.09.2007 г., съвместно мероприятие с ИА "Главна инспекция по труда" и Български институт по стандартизация 

   - Системи по здраве и безопасност, и връзката им със стандартизацията, проф. д-р Илия Ценев, член на УС на БИС, управител на фирма "ПРАКТИКА-О.К." ООД и фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

   - Връзка на стандартизацията със законодателството, инж. Ивелин Буров, Председател на УС на Български институт за стандартизация (БИС) 

   - Оценка на риска по работни места в НК "ЖИ" с използване на "Система за мониторинг на условията на труд чрез оценка на риска при работа", инж. Николай Спасов, РИ "ЗБР"-Горна Оряховица към НК "ЖИ" 

   - Опитът на САЩ по прилагане на националните стандарти по здраве и безопасност, д-р инж. Цветан Попов, фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК", координатор на AIHA за България 

   - Риск на работното място и оценка на риска (представяне на книгата "Оценка на риска при работа и за околната среда" и предоставяне на екземпляри за всички участници в семинара), проф. д.т.н. Георги Тасев, член на УС на БИС, Председател на ССКБ и на съвета на дарителите на фондация "КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК" 

• Регионален семинар "Внедряване на системи за управление, съобразно серията стандарти и норми ISO 9000 (HACCP)/ISO 14000/OHSAS 18000 за постигане на конкурентоспособност", Велико Търново, 07.02.2006 г., съвместно мероприятие с областната управа