Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

         На 19 и 20 декември 2009 г. в Комплекс "Катарино", Разлог, се проведе семинар за обучение за общини и неправителствени организации по проблемите на кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от национални, европейски и други донорски програми. Семинарът "Управление на проекти" беше организиран под патронажа на г-жа Мария Неделчева, евродепутат от листата на ГЕРБ. Като лектори взеха участие водещи експерти от Министерството на околната среда и водите (г-жа Малина Крумова, директор "Кохезионна политика за околна среда" и ръководител на ОПОС), от Министерството на труда и социалната политика (г-н Пламен Гергинов, началник отдел "Координация, програмиране и оценка ОПРЧР") и от Фондация "Качество 21-ви век" (проф. д-р Илия Ценев и инж. Мариана Ширкова - управители на Фондацията). На семинара проф. доктор Илия Ценев представи указаната по-горе тема и възможносттите на фондация "Качество 21-ви век" да подпомага гражданското общество в тези области.

При презентациите нови моменти са :

1.Здравейте, ако намерите време за темата на задочно-очната форма на обучение, моля прегледайте настоящата ПОКАНА за „ISO 37001 - добри международни практики в борбата с подкупването и корупцията“;

2.Проблеми при провеждане на вътрешни одити в работата на акредитирани органи за контрол;

3.Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи ?

При публикациите нови моменти са :

1.Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 2;

2.Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина – част 1;

3.Как акредитираните лаборатории ефективно и ефикасно да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017;

4.Стандартите – инструмент за борба с подкупването и други корупционни практики.

От 01.07.2018 започва и новата спонсорска програма за акредитираните лаборатории, които трябва да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017. В програмата са включени следните индивидуални обучения, за лаборатории или единични техни представители:

1.Изисквания на ISO/IEC 17025:2017 и тяхното одитиране по методологията на ISO 19011:2011;

2.Разработка на система за управление по ISO/IEC 17025:2017 с използване на част от документите по ISO/IEC 17025:2005;

3.Оценка на риска в работата на лабораториите, прилагащи ISO/IEC 17025:2017;

4.Оценка неопределеността при измерване и пробовземане с отчитане на посочените стандарти в библиографията на ISO/IEC 17025:2017.

Таксата за един участник за една тема е 200 лева + ДДС, за две теми – 300 лева + ДДС, за три теми – 400 лева + ДДС и за четири теми – 500 лева + ДДС.

           Доброволци, подпомагащи работата на фондация „Качество 21-ви век“ заснеха бензиноколонка, рекламираща „точност на измерване 0,5%“. Съобразно тази реклама, всеки който зарежда в „Екопетролиум“ получава „допълнително“ 0,5% повече литри от зареденото от него количество над 2.00 литра. Това е подвеждаща реклама, защото по документация на производителя, бензиноколонката измерва с определена грешка „± (число) %“ от стойността на зареденото гориво. С други думи, някои от клиентите ще получат „малко повече“, а други „малко по-малко“ гориво, спрямо показанието на бензиноколонката. В никой случай, обаче клиентите не получават „малко повече“ от зареденото гориво, така както е рекламата на „Екопетролиум“.

Публикувайки настоящата новина, искрено се надяваме, тя да бъде прочетена от Председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Това е националната институция в България, която съобразно закона за измерванията упражнява контрол върху качеството на работа (грешките на измервания) на бензиноколонките. Разчитаме на многобройните приятели на фондация „Качество 21-ви век“, всеки по свой канал да информира за случая ДАМТН.