Фондация "Качество 21-ви век"

         На 19 и 20 декември 2009 г. в Комплекс "Катарино", Разлог, се проведе семинар за обучение за общини и неправителствени организации по проблемите на кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от национални, европейски и други донорски програми. Семинарът "Управление на проекти" беше организиран под патронажа на г-жа Мария Неделчева, евродепутат от листата на ГЕРБ. Като лектори взеха участие водещи експерти от Министерството на околната среда и водите (г-жа Малина Крумова, директор "Кохезионна политика за околна среда" и ръководител на ОПОС), от Министерството на труда и социалната политика (г-н Пламен Гергинов, началник отдел "Координация, програмиране и оценка ОПРЧР") и от Фондация "Качество 21-ви век" (проф. д-р Илия Ценев и инж. Мариана Ширкова - управители на Фондацията). На семинара проф. доктор Илия Ценев представи указаната по-горе тема и възможносттите на фондация "Качество 21-ви век" да подпомага гражданското общество в тези области.

           Доброволци, подпомагащи работата на фондация „Качество 21-ви век“ заснеха бензиноколонка, рекламираща „точност на измерване 0,5%“. Съобразно тази реклама, всеки който зарежда в „Екопетролиум“ получава „допълнително“ 0,5% повече литри от зареденото от него количество над 2.00 литра. Това е подвеждаща реклама, защото по документация на производителя, бензиноколонката измерва с определена грешка „± (число) %“ от стойността на зареденото гориво. С други думи, някои от клиентите ще получат „малко повече“, а други „малко по-малко“ гориво, спрямо показанието на бензиноколонката. В никой случай, обаче клиентите не получават „малко повече“ от зареденото гориво, така както е рекламата на „Екопетролиум“.

Публикувайки настоящата новина, искрено се надяваме, тя да бъде прочетена от Председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Това е националната институция в България, която съобразно закона за измерванията упражнява контрол върху качеството на работа (грешките на измервания) на бензиноколонките. Разчитаме на многобройните приятели на фондация „Качество 21-ви век“, всеки по свой канал да информира за случая ДАМТН.

Обявеният за 22.06.2007 г. семинар ще се отложи във времето. За един от организаторите в указаното време се появиха ангажименти. По тази причина се взе общо решение семинарът да се отложи, като тематиката и мястото на провеждане остават непроменени. В следващото съобщение на web-сайта на Фондацията ще се публикува новата дата за провеждане и програмата на семинара.

На 25.06.2007 г. в ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" към Министерство на труда и социалната политика се проведе среща. Тя се ръководеше от инж. Живко Аспарухов - Директор на дирекция "ЗБУТ". На срещата присъстваха началници на отдели в ИА "ГИТ", проф. д-р Илия Ценев (управител на Фондация "Качество 21-ви век"), д-р инж. Георги Попов (Американска асоциация за индустриална хигиена - AIHA и отговарящ за работата на асоциацията в България), д-р инж. Цветан Попов (Фондация "Качество 21-ви век" и отговарящ за работата с AIHA).

По време на срещата двете неправителствени организации се презентираха пред ИА "ГИТ". Те отправиха покана за включване в работата на семинар на тема "Прилагане на националните стандарти по оценка на риска при работа", който се организира съвместно с БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Семинарът се посвещава на 100-годишнината от създаване на инспекция по труда в България.

На 22.06.2007 г. ще се проведе семинар на тема "Прилагане на български и международни стандарти в дейностите по здраве и безопасност при работа". Той се организира от Българския институт за стандартизация, Фондация "Качество 21-ви век" и American Industrial Hygiene Association. Като лектори ще вземат участие представители на организаторите, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии - Главна дирекция "Гражданска защита", Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Място на провеждане:
София
ж.к. "Изгрев", ул. "165" 3А
Български институт за стандартизация

Начало на семинара: 10:00 ч. на 22.06.2007 г.

За информация на желаещите да участват:
тел.: 088 898 4798, (02) 944 1806