Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД


• Фондация "Качество 21-ви век" е създадена през 2005 година с учредителен акт като независима организация, спазвайки изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 

• Фондацията е доброволна, неправителствена, самоуправляваща се обществена организация на хора с различни интереси и няма политически и религиозен характер.
 

• Фондацията е независима организация, която не обслужва отделна партия, политическа коалиция или лице, действащи на основание на Закона за политическите партии.
 

• Фондацията се самоопределя за извършване на дейности в частна полза.
 

• Фондацията взаимодейства с подобни сдружения в страната и чужбина, с държавни и обществени организации, физически и юридически лица и органи за местно самоуправление.
 

• Фондацията придобива качеството на юридическо лице с регистрацията си в Софийски градски съд.
 

• Седалището на Фондацията е гр. София 1505, район "Оборище", а адресът на управление е ул. "“Русалка" №23, партер.
 

• Разменени документи за сътрудничество между Фондация "Качество 21-ви век" и АIHA (American Industrial Hygiene Association): 
- Меморандум за сътрудничество между Фондация "Качество 21-ви век" и Американска асоциация за индустриална хигиена (AIHA), подписан на 29 февруари 2008 год.
- Писмо от AIHA, 31 януари 2017 год.
 

• Фондация "Качество 21-ви век" получи покана за разработки и внедряване на проекти съвместно с AIHA Mid-America и University of Central Missouri. Вижте писмото-покана.
 

• Един от управителите на Фондацията, проф. д-р инж. Илия Ценев в качеството си на консултант на AIHA Mid-America за България, е поканен за постоянен преподавател в дистационния семинар с тематика в областта на опазване и безопасност на околната среда. Вие можете да се запознаете с писмото-покана.